Zamknij
DOSTAWA EKSPRESOWA
BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ ONLINE

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY

Artykuł I. Zakres i wiążący charakter niniejszych warunków

a.    Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, niniejsze warunki mają zastosowanie do każdej sprzedaży towarów przez „DIGIPRINT SUPPLIES™”. DIGIPRINT SUPPLIES™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy BMG Media Source Belgium SRL, z siedzibą w 7 avenue des Etats Unis, 6041 Gosselies, Belgium, zarejestrowanej pod numerem BE 0735.905.247 (dalej „Sprzedawca”), z wyłączeniem jakichkolwiek klauzul lub warunków ze strony klienta (dalej „Klient”).

b.    Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich stosunków umownych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

c.    Jeśli Sprzedawca i Klient uzgodnią szczególne warunki, te ostatnie mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami, w zakresie, w jakim są one niespójne.

d.    Jeśli jedna z klauzul niniejszych warunków jest lub stanie się niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, legalność, ważność i wykonalność pozostałych klauzul  niniejszych warunków pozostaje bez zmian.

e.    Klient potwierdza, że działa jako profesjonalista i w żadnym wypadku nie jako konsument w rozumieniu przepisów UE dotyczących praw konsumentów.

 
Artykuł II. Prawa autorskie

Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej: www.digiprint-supplies.com („Strona”), takie jak tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy, pliki audio, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych oraz oprogramowanie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy lub dostawców zawartości jego Strony i są chronione prawami autorskimi.

Całe oprogramowanie wykorzystywane na tej stronie jest własnością Sprzedającego lub  dostawców jego oprogramowania i jest chronione prawem autorskim.

„DIGIPRINT SUPPLIES™” jest należycie zarejestrowanym znakiem handlowym, którego własność jest zastrzeżona przez Sprzedającego.

 
Artykuł III. Wiadomości elektroniczne

Kiedy Klient odwiedza Stronę internetową i wysyła e-maile do Sprzedawcy, to komunikuje się ze Sprzedawcą w formie elektronicznej. Zgadza się on na otrzymywanie od Sprzedawcy wiadomości w formie elektronicznej. Sprzedawca będzie komunikować się z Klientem przez e-mail lub powiadomienia zamieszczane na tej stronie.

Klient zgadza się, aby wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które Sprzedawca przekazuje mu drogą elektroniczną spełniały wszelkie wymagania prawne dotyczące formy pisemnej takich komunikatów.

 
Artykuł IV. Konto

Gdy Klient korzysta z Serwisu, pozostaje odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a także zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego konta lub hasła.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia konta, usunięcia lub edycji zawartości, lub anulowania zamówień według własnego uznania.


Artykuł V. Oferty i zamówienia

Zamówienia złożone na Stronie stają się prawnie wiążące jedynie, gdy zostały zaakceptowane przez Sprzedawcę. Akceptacja zostanie przekazana w potwierdzeniu zamówienia wysłanym e-mailem. Zamówienie może zostać odrzucone przez Sprzedającego z jakiegokolwiek powodu, w tym ze względu na problemy kredytowe, adresy wysyłkowe lub kraje, bądź nietypowe wielkości zamówienia.


Artykuł VI. Ceny

a.    Wszystkie ceny wyrażone są w euro lub w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym w Kraju, w którym Klient składa zamówienie, z wyłączeniem podatku VAT i innych podatków, kosztów wysyłki i obsługi oraz innych opłat, które pokrywa Klient.

b.   Klient jest zobowiązany do podania własnego, ważnego i prawidłowego numeru VAT oraz zwalnia Sprzedawcę od wszelkiej odpowiedzialności, kosztów, problemów lub postępowań wynikających z podania niewłaściwego lub nieprawidłowego numeru VAT lub podania numeru VAT, którego nie jest posiadaczem.

c.    Ceny są ustalane na podstawie warunków gospodarczych, podatków lub praw obowiązujących w momencie zamówienia, jak również cen dostawców i podwykonawców Sprzedającego.

d.    Mogą one ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, w zależności od zmian tych elementów, bez względu na przyczynę.

e.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru do czasu pełnej zapłaty za zamówiony towar.

f.     Wszystkie opłaty bankowe związane z zamówieniem nie są wliczone w cenę i są pokrywane przez Klienta.

 
Artykuł VII. Warunki płatności

a.    Płatność może być dokonana jedynie za pomocą następujących metod płatniczych:

             1.    MasterCard;

             2.    Visa;

             3.    American Express;

             4.    Paypal

             5.    Maestro lub za pomocą przelewu bankowego.

 

b.    Całkowita płatność musi być dokonana przed wysyłką. Sprzedający zastrzega sobie prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, do wstrzymania lub anulowania dostawy towarów w przypadku braku zapłaty należnej ceny, bez uszczerbku dla wszelkich innych roszczeń.

 
Artykuł VIII. Dostawy

a.    Dostawy będą realizowane w zależności od dostępności towarów. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, daty wysyłki podawane przez Sprzedawcę mają charakter czysto orientacyjny. Klient nie ma prawa wykorzystywać jakichkolwiek opóźnień w dostawie jako uzasadnienia dla odstąpienia od sprzedaży, odrzucenia towarów lub żądania jakiegokolwiek odszkodowania.

b.     Jeżeli Klient, po otrzymaniu oficjalnego zawiadomienia, nie odbierze dostarczonych towarów, Sprzedawca ma prawo, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek roszczenia o odszkodowanie, do realizacji umowy lub traktowania jej za automatycznie rozwiązana z przepadkiem wszelkich zaliczek na rzecz Sprzedającego.

c.   W przypadku dostaw w ratach, częściowy lub całkowity brak jakiejkolwiek dostawy nie ma wpływu na pozostałe dostawy.

 
Artykuł IX. Problemy w dostawie

Sprzedawca, z żadnego powodu, nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostawach lub brak dostaw, w tym, między innymi, za niewłaściwy adres dostawy, brak towarów, ważność towarów, itp. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia na podobny towar o identycznej lub większej wartości, jeśli oryginalnie zamawiany towar nie jest już dostępny. Specyfikacje, kształt i kolor towaru może się zmieniać bez uprzedniego powiadomienia, z wyjątkiem zastosowania towaru, które pozostaje takie samo, jak dla pierwotnie zamówionego towaru.


Artykuł X. Zwrot towarów

Zamówienia złożone przez Klienta na stronie są ostateczne i nie mogą być anulowane.

Klient jest świadomy, że w związku z tym jego zakup staje się wiążący w momencie dokonania płatności online.

Dlatego towary zakupione na stronie internetowej nie mogą być zwrócone przez Kupującego, z wyjątkiem odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w artykule XIII (Gwarancja).

 
Artykuł XI. Wysyłka

Sprzedawca wysyła towary według własnych wybranych instrukcji wysyłkowych. Sprzedawca będzie się starał wysyłać towary w szacowanym czasie podanym w potwierdzeniu zamówienia, ale nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu. W przypadku pozycji z zaległych zamówień, Sprzedawca może je wysłać bez powiadomienia Klienta w każdej chwili, gdy staną się one dostępne.


Artykuł XII. Ryzyko i prawo własności towaru

a.    Ryzyko dotyczące towarów, a zwłaszcza ryzyko związane z ich przewozem, przechodzi na Klienta niezwłocznie po ich dostawie. Koszty przewozu są pokrywane przez Klienta i nie są zawarte w cenie zapłaconej przez Klienta za zamówiony towar.

b.   O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, dostawa ma miejsce w momencie, gdy towary są dostarczone przez dostawcę/przewoźnika do Klienta lub do urzędu celnego (w zależności od przepisów obowiązujących w kraju przeznaczenia).

             1.    Sprzedający zastrzega sobie prawo własności towaru do dnia całkowitej zapłaty ceny i wszystkich kosztów ubocznych. Ryzyko dotyczące towaru przechodzi jednak na Klienta w sposób opisany w poprzednim punkcie 9c.

             2.    W związku z tym, w przypadku opóźnienia lub braku zapłaty, w całości lub w części, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania, bez uprzedniego zawiadomienia, zwrotu dostarczonych towarów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Towary przechowywane w siedzibie Klienta będą uważane za przedmiot niezapłaconych faktur.

             3.    Klient nie może zatem udzielić jakichkolwiek praw osobom trzecim, które mogłyby ograniczyć korzystanie z tego prawa.

             4.    Wszystkie koszty zwrotu towaru do siedziby Sprzedawcy na podstawie niniejszego punktu ponosi Klient.

 
Artykuł XIII. Odbiór towaru i gwarancja

a.      Towary sprzedawane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję, o ile dostawcy Sprzedawcy oferują gwarancję na sprzedawane i / lub produkowane przez nich towary.

b.     Klient musi sprawdzić towar natychmiast po dostawie. Towary uznaje się za przyjęte przez Klienta, jeżeli Klient nie podał dostawcy pełnego i szczegółowego opisu braków na dokumencie dostawy.

c.     Odbiór towaru powinien obejmować wszystkie wady, które Klient mógł lub powinien odkryć w momencie dostawy towaru (widoczne wady zewnętrzne) lub w ciągu kolejnych 48 godzin (wady wewnątrz opakowania) podczas przeprowadzania dokładnej kontroli, w tym rozbieżności dotyczące modeli towarów sprzedanych i dostarczonych.

d.      Sprzedawca gwarantuje, że jego towary będą wolne od wad ukrytych. Ukryta wada oznacza znaczącą wadę, która nie mogłaby być stwierdzona przez Klienta w momencie dostawy towaru, powstałą w wyniku użycia wadliwego materiału lub złego wykonania. Niniejszy punkt dotyczy tylko wad, które w istotny sposób zmniejszają użyteczność towaru z punktu widzenia normalnego użytkowania.

e.     Niniejsza gwarancja jest ograniczona do wad ukrytych, które zostały zgłoszone do Sprzedawcy w sposób szczegółowy, w formie pisemnej i listem poleconym w terminie 10 (dziesięciu) dni od stwierdzenia wad ukrytych i w żadnym przypadku nie później niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty dostawy.

f.      W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niniejszej gwarancji jest ograniczona do wymiany wadliwego towaru. Towar nie podlega zwrotowi, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

g.    Sprzedawca nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do towarów, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym artykule. W innych okolicznościach określonych w niniejszym punkcie, Klient nie jest uprawniony do zwrotu lub wymiany sprzedanego towaru. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy za wszelkie pośrednie szkody w odniesieniu do towarów, w tym utratę zysków lub umów Klienta lub szkody na innym mieniu lub dla środowiska spowodowane przez towary jest wyraźnie wyłączona.

h.      Gwarancja wygasa jeśli:

             1.    Klient nie przedstawi Zgody na zwrot towaru otrzymanej od Sprzedawcy w następstwie skargi złożonej przez Klienta.

             2.    Towary nie są wysłane z powrotem w oryginalnym opakowaniu z oznakowaniem chroniącym je w trakcie normalnej obsługi wysyłki.

             3.    Do towarów zwróconych do wymiany nie jest załączony dowód zakupu z datą zakupu i zapłaconą ceną.

             4.    Gwarancja została przeniesiona.

             5.    Towary umyślnie były niewłaściwie lub nadmiernie wykorzystywane.

 
Artykuł XIV. Ograniczenie środków prawnych oraz odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, środki prawne określone w niniejszych warunkach są jedynymi i wyłącznymi, jakie przysługują z tytułu naruszenia niniejszej umowy przez Sprzedawcę. W żadnym wypadku Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za jakiekolwiek szkody, w tym szkody przypadkowe, wynikowe, specjalne lub pośrednie. W żadnym wypadku odpowiedzialność Sprzedającego nigdy nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej przez Klienta za towary zakupione w ramach zamówienia.


Artykuł XV. Kontrola eksportu / importu

Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących kontroli eksportu i / lub importu. Klient zobowiązuje się nie eksportować / importować żadnych towarów do jakiegokolwiek kraju z naruszeniem jakichkolwiek przepisów dotyczących kontroli eksportu / importu, bez uprzedniego uzyskania niezbędnych licencji lub pozwoleń. Klient oświadcza, że nie znajduje się w, nie jest pod kontrolą, nie jest obywatelem lub rezydentem jakiegokolwiek kraju, do którego eksport / import towarów jest zabroniony na mocy obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu / importu.


Artykuł XVI. Ochrona danych

Składając zamówienie, Klient zgadza się, aby Sprzedawca przechowywał, przetwarzał i wykorzystywał dane osobowe uzyskane z formularza zamówienia do swoich celów  administracyjnych. Na pisemny wniosek Klient może uzyskać kopię danych osobowych posiadanych przez Sprzedawcę. Jeśli jakiekolwiek dane osobowe są nieprawidłowe, Sprzedawca skoryguje je na pisemny wniosek Klienta.Artykuł XVII. Rozwiązanie

a.      Sprzedawca ma prawo do wstrzymania realizacji umowy w przypadku niewywiązania się z umowy przez Klienta.

b.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uznania umowy za rozwiązaną zgodnie z prawem, bez zawiadomienia o tym Klienta, w przypadku upadłości Klienta.

 
Artykuł XVIII. Siła wyższa

Następujące okoliczności uważa się tu jako zdarzenia siły wyższej umożliwiające unieważnienie lub zawieszenie zobowiązań umownych Sprzedawcy, bez prawa regresu dla Klienta: wypadek mający wpływ na produkcję lub przechowywanie towarów, częściowe lub całkowite przerwanie dostaw lub energii, pożar, powódź, awaria maszyn, całkowity lub częściowy strajk, decyzje administracyjne, akty przypisywane osobom trzecim, wojny i wszystkie zdarzenia zewnętrzne, które mogą opóźnić lub uniemożliwić wykonanie zobowiązań przez Sprzedawcę, bądź spowodować, że koszty ich wykonania będą zbyt wygórowane z ekonomicznego punktu widzenia.

 
Artykuł XIX. Inne postanowienia

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków stanie się nieważne lub niewykonalne z mocy prawa, pozostałe postanowienia pozostaną ważne i wykonalne.
Strony dołożą wszelkich starań, aby wynegocjować ważne postanowienie zamienne o takich samych lub podobnych skutkach gospodarczych.


Artykuł XX. Prawo właściwe i jurysdykcja

a.    Niniejsze ogólne zasady i warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Belgii. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania.

b.    Wszelkie spory wynikające z umowy pomiędzy Sprzedawcą i Klientem podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Brukseli.

 

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

UWAGA: Niniejsza informacja prawna ma zastosowanie do całej zawartości niniejszej Strony pod nazwą domeny i do wszelkiej korespondencji elektronicznej pomiędzy Spółką i użytkownikiem. Przed rozpoczęciem korzystania z tej Strony, należy uważnie przeczytać poniższe warunki.

Korzystanie z tej Strony oznacza akceptację niniejszych warunków, niezależnie od tego, czy odwiedzający zdecyduje się na niej zarejestrować. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych warunków, nie może korzystać z tej Strony.

Niniejsza informacja została wydana przez DIGIPRINT SUPPLIES™.


1. Definicje
Następujące słowa i wyrażenia mają podane poniżej znaczenie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

„Korzyści handlowe”
obejmuje, między innymi: korzystanie ze Strony w ramach reklamy, która może prowadzić do generowania przychodów lub korzyści osobistych, sprzedaż Towarów osobom trzecim oraz wszelkie kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przesyłanie, licencjonowanie, sprzedaż, wykorzystywanie w celach handlowych lub powielanie jakichkolwiek elementów tej Strony;

„Spółka”
oznacza DIGIPRINT SUPPLIES™ C/O BMG Media Source Belgium SRL, firmę zarejestrowaną w Belgii pod numerem rejestracyjnym 0735.905.247, której siedziba znajduje się w 7 avenue des Etats Unis, 6041 Gosselies, Belgium;

„Strona”
oznacza http://www.digiprint-supplies.com

 
2. Wprowadzenie

2.1 Użytkownik może uzyskać dostęp do większości obszarów tej Strony bez rejestracji swoich danych. Niektóre obszary Strony są dostępne tylko po zarejestrowaniu się.

2.2 Wejście do dowolnej części tej Strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej w całości. Jeśli użytkownik nie akceptuje tej informacji w całości, musi natychmiast opuścić tę Stronę.

2.3 Spółka może skorygować tę informację prawną w każdej chwili poprzez aktualizację tego wpisu. Należy co jakiś czas sprawdzać tę Stronę, aby zapoznać się z aktualnymi informacjami prawnymi, ponieważ są one wiążące dla użytkownika. Niektóre przepisy tej informacji prawnej mogą być zastąpione przez specjalnie przeznaczone noty prawne lub warunki umieszczone w poszczególnych zakładkach tej Strony.

 
3. Licencja

3.1 Użytkownik może wydrukować i pobrać fragmenty z tej Strony na własny użytek, na następujących zasadach:

3.1.1 żadne dokumenty lub powiązane z nimi grafiki na tej Stronie nie są w żaden sposób modyfikowane;

3.1.2 żadne grafiki na tej Stronie nie są używane oddzielnie od towarzyszącego im tekstu;

3.1.3 informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Spółki i niniejsze pozwolenie pojawią się na wszystkich kopiach.

3.2 Z zastrzeżeniem pkt. 3.1, żadna część tej Strony nie może być reprodukowana lub przechowywana na jakiejkolwiek innej stronie lub zawarta w jakimkolwiek publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie lub usłudze wyszukiwania bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

3.3 Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach są zastrzeżone.

3.4 Użytkownik nie może odwiedzać lub korzystać ze Strony w celu uzyskania Korzyści Handlowych.

 
4. Dostęp do usługi

4.1 Mimo, że Spółka stara się zapewnić, aby ta Strona była zazwyczaj dostępna przez 24 godziny na dobę, Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Strona nie jest dostępna w każdym czasie lub w dowolnym okresie.

4.2 Dostęp do tej witryny może zostać tymczasowo i bez wypowiedzenia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn niezależnych od Spółki.

 
5. Materiały i zachowanie użytkownika

5.1 Wszelkie materiały lub artykuły, inne niż dane osobowe objęte Polityką Prywatności, przesłane do lub zamieszczone na niniejszej Stronie są uważane za publiczne i niezastrzeżone. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie materiały. Spółka i jej wyznaczeni pracownicy mogą swobodnie kopiować, ujawniać, rozprowadzać, włączać i inaczej wykorzystać takie materiały i wszystkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne elementy w nich zawarte w dowolnych celach handlowych i innych.

5.2 Zabrania się zamieszczania lub przesyłania do lub z tej Strony jakichkolwiek materiałów:

5.2.1 które zawierają groźby, są oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, obrazoburcze, obraźliwe, pornograficzne, podburzają do nienawiści rasowej, dyskryminujące, groźne, skandaliczne, zapalne, bluźniercze, naruszające zaufanie, prywatność lub które mogą powodować rozdrażnienie lub skrępowanie,

5.2.2 dla których nie zostały uzyskane wszystkie niezbędne licencje i / lub zezwolenia,

5.2.3 które stanowią czyn lub zachęcają do zachowania, które można by uznać za przestępstwo, prowadza do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób są sprzeczne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich, w Belgii lub dowolnym kraju na świecie,

5.2.4 które są technicznie szkodliwe (w tym, między innymi, wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe składniki, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane).

5.3 Użytkownik nie może niewłaściwie używać Strony (między innymi, włamując się do niej).

5.4 Strona zawiera nagłówki wykluczające działalnie automatów. Osoby trzecie mogą licencjonować informacje na Stronie na rzecz Spółki. Użytkownik potwierdza, że nie będzie używać automatów, pająków, scraperów lub innych zautomatyzowanych środków, aby wejść na Stronę w dowolnym celu, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Ponadto użytkownik oświadcza, że nie będzie: ( i) podejmować jakichkolwiek działań, które w naszej opinii powodują lub mogą powodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury, (ii) kopiować, reprodukować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać lub publicznie prezentować żadnych treści (z wyjątkiem dla własnej informacji) ze Strony bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki i odpowiedniej osoby trzeciej, jeśli dotyczy; (iii) zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowego funkcjonowania Strony lub jakichkolwiek działań prowadzonych na Stronie, lub (iv) omijać nasze nagłówki wykluczające działanie automatów lub inne środki, jakie możemy stosować, aby zapobiec lub ograniczyć dostęp do Strony. Użytkownicy nie są upoważnieni do pobierania lub ponownego wykorzystania istotnych części naszej Strony, lub do systematycznego i powtarzającego się pobierania lub ponownego wykorzystania nieistotnych części naszej Strony.

5.5 Spółka będzie w pełni współpracować z organami ścigania i postępować zgodnie z postanowieniami sądu wymagającymi lub nakazującymi Spółce ujawnienie tożsamości lub zlokalizowanie każdego, kto zamieszcza materiały naruszające postanowienia pkt. 5.1, 5.2, 5.3 lub 5.4.

 
6 . Linki do i z innych stron internetowych

6.1 Linki do stron internetowych osób trzecich na tej Stronie są zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkowników. Przy korzystaniu z tych linków użytkownik opuszcza Stronę. Spółka nie dokonała przeglądu wszystkich tych stron internetowych stron trzecich i nie kontroluje oraz nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe, ich treść lub dostępność. Spółka zatem nie popiera ich, ani nie składa żadnych oświadczeń na ich temat, znajdujących się tam materiałów lub jakichkolwiek wyników uzyskanych w rezultacie ich wykorzystania. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich powiązanych z tą Stroną, czyni to na własną odpowiedzialność.

6.2  Przed utworzeniem jakiegokolwiek linku do tej Strony użytkownik musi uzyskać pisemną zgodę Spółki. Wszystkie dozwolone linki do niniejszej Strony muszą być na stronie głównej i jasno stwierdzały, że ta Strona i jej zawartość są odmienne od strony zawierającej link.

 
7. Informacje zawarte na Stronie

7.1 Mimo, że Spółka stara się zapewnić, aby informacje na tej Stronie były prawidłowe, nie gwarantuje ona dokładności i kompletności materiałów na tej Stronie.  Spółka może dokonywać zmian w materiałach na tej Stronie lub opisanych na niej, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Materiały na tej stronie mogą być nieaktualne, a Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania takich materiałów.

7.2  Materiały na tej Stronie są zamieszczane bez jakichkolwiek zmian, warunków, gwarancji lub innych warunków jakiegokolwiek rodzaju. W związku z powyższym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Spółka udostępnia niniejszą Stronę odrzucając jednocześnie wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki (w tym, między innymi, wymagania narzucone przez prawo dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i zastosowania z uzasadnioną starannością i umiejętnością), które jednak w przypadku niniejszej informacji prawnej mogą mieć skutek w odniesieniu do tej Strony.

 
8. Odpowiedzialność

8.1  Spółka, jakakolwiek inna strona (biorąca udział lub nie w tworzeniu, produkcji, utrzymaniu lub udostępnianiu tej Strony) oraz jakakolwiek z firm grupy Spółki oraz dyrektorzy, pracownicy, akcjonariusze lub przedstawiciele każdej z nich nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek kwoty, straty lub szkody użytkownika lub osoby trzeciej (w tym, między innymi, straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie, moralne lub wynikowe bądź jakakolwiek utrata przychodów, zysków, wartości firmy, danych , umów, możliwości korzystania ze środków finansowych, bądź też straty lub szkody wynikające z lub związane w jakikolwiek sposób z przerwaniem działalności, czy to z powodu czynu niedozwolonego (w tym między innymi z powodu zaniedbania), niedotrzymania umowy lub w inny sposób), które mogą w dowolny sposób powstać w związku z tą Stroną lub w związku z użytkowaniem, niemożnością korzystania lub w wyniku korzystania z tej Strony, wszelkich powiązanych z nią stron internetowych lub materiałów na takich stronach internetowych, w tym, między innymi, straty lub szkody spowodowane przez wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne właściwości z powodu dostępu do, użytkowania lub przeglądania tej Strony lub pobierania jakichkolwiek materiałów z tej Strony lub wszelkich stron związanych z tą Stroną.

8.2  Żadne z postanowień niniejszej informacji prawnej nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności Spółki za:

8.2.1 śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowane niedbalstwem Spółki, lub

8.2.2 świadome wprowadzenie w błąd, lub

8.2.3 wszelkie zobowiązania, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy obowiązującego prawa, w tym między innymi wszelkich odpowiednich przepisów  praw konsumenta.

8.3  Jeśli korzystanie z materiałów na tej Stronie powoduje konieczność serwisowania, naprawy lub korekty sprzętu, oprogramowania lub danych, ich koszty pokrywa użytkownik.

 
9. Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsza informacja prawna podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem belgijskim. Spory wynikłe w związku z tą informacją prawną podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów belgijskich.

 
INFORMACJE O FIRMIE
Numer VAT: BE 0735.905.247
Adres prawny:
BMG Media Source Belgium SRL 7 avenue des Etats Unis, 6041 Gosselies, Belgium