Zamknij
DOSTAWA EKSPRESOWA
BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ ONLINE

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

 

DIGIPRINT SUPPLIES™ è impegnata a preservare la privacy di tutti i visitatori di http://www.digiprint-supplies.com. Si prega di leggere la seguente politica della privacy per capire come usiamo e proteggiamo le informazioni che ci fornite

Korzystając, rejestrując się lub składając zamówienie na tej stronie, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich informacji zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności.

 
 

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejsza polityka prywatności stanowi część warunków korzystania ze strony i jest oświadczeniem dotyczącym sposobu przetwarzania danych osobowych użytkowników.  Bardzo poważnie traktujemy kwestie bezpieczeństwa i prywatności użytkowników i ich danych osobowych i jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności w sieci. Należy pamiętać, że komunikacja w Internecie, jak np. wiadomości e-mail, nie jest bezpieczna, o ile nie jest szyfrowana. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp lub utratę danych osobowych poza naszą kontrolą. Można uzyskać dostęp do większości obszarów tej strony bez rejestracji. Niektóre obszary strony są otwarte tylko po zarejestrowaniu się na niej.

1.2 Naszym głównym powodem gromadzenia danych osobowych jest przetwarzanie przez nas zamówień na towary i zapewnienie Państwu usług w możliwie najbardziej efektywny sposób. Nie przewidujemy zbierania lub przetwarzania Wrażliwych danych osobowych użytkowników.

1.3 Niniejsza polityka prywatności może się  od czasu do czasu zmieniać, więc należy ją co jakiś czas sprawdzać.

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1 Gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą formularza „skontaktuj się z nami” na stronie lub e-maila, bądź rejestruje się na stronie pobieramy jego dane osobowe.

2.2 Dane osobowe mogą być także pobrane automatycznie przez przeglądarkę internetową lub uzyskane przez nas telefonicznie.

2.3 Gdy Użytkownik składa zamówienie na towary, a następnie dokonuje opłaty, pobieramy jego dane osobowe.

2.4 Rodzaje danych osobowych, które możemy pobrać od Państwa mogą obejmować, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe (takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail), informacje o karcie kredytowej i inne informacje zebrane w trakcie rejestracji lub z formularza „skontaktuj się z nami”.

2.5 Możemy także zbierać nieosobowe dane o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookie. Informacje te mogą obejmować, na przykład, strony, które Państwo przeglądają. Informacja ta pomaga nam lepiej zarządzać i rozwijać naszą stronę.

2.6 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

2.6.1przetwarzania zamówień na towary zgodnie z warunkami korzystania ze strony;

2.6.2 realizacji naszych zobowiązań wobec użytkownika na podstawie jakiejkolwiek umowy na dostawę towarów  zgodnie z warunkami korzystania ze strony;

2.6.3 odpowiedzi na Państwa ogólne zapytania zgłaszane od czasu do czasu za pomocą formularza „skontaktuj się z nami” na stronie, pocztą, e-mailem lub telefonicznie;

2.6.4 przetwarzania płatności dokonanych przez użytkowników, oraz

2.6.5 przetwarzania Państwa danych rejestracyjnych.

2.7 Pozostałe cele przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych to:

2.7.1 ogólna administracja Państwa dokumentacji;

2.7.2 ogólne utrzymanie przez nas naszej bazy danych i rejestrów;

2.7.3 zapewnienie bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przechowywane i / lub przetwarzane przez nas;

2.7.4 szkolenie naszych pracowników w zakresie świadczenia naszych usług dla Państwa;

2.7.5 prowadzenie ewidencji płatności dokonywanych przez Użytkowników;

2.7.6 w naszych ogólnych celach marketingowych, chyba że użytkownik postanowił inaczej, oraz

2.7.7 w celu sprawdzenia szczegółów i tożsamości użytkownika w agencjach walczących z oszustwami w celu zapobiegania oszustwom, w celu śledzenia dłużników, odzyskiwania długów oraz zarządzania kontami użytkowników.

2.8 Po wejściu na stronę komputer automatycznie otrzyma plik cookie. Cookies same w sobie nie identyfikują indywidualnego użytkownika, tylko używany komputer. Wiele stron to robi, gdy użytkownik odwiedza ich stronę w celu śledzenia przepływu ruchu. Jeśli użytkownik chce odrzucić nasze pliki cookie, może skonfigurować swoją przeglądarkę (patrz punkt 10 poniżej), alternatywnie, można zlecić  przeglądarce internetowej, aby ostrzegała, gdy został wstawiony plik cookie.

2.9 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podając nam swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

3. Przekazywanie danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w inny sposób nie przekazujemy osobom trzecim danych osobowych użytkowników.

 

4. Prawo do zapobiegania wykorzystaniu danych osobowych

4.1 Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach „marketingu bezpośredniego” i / lub „rozsyłania wiadomości przez gospodarza strony”. Użytkownik może zmienić opcje dotyczące informacji, które chce otrzymywać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami poprzez e-mail pod adresem info@digiprint-supplies.com.

4.2 Jak wspomniano wyżej użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby odrzucała pliki cookies lub ostrzegała o ich ustawieniu.

5. Przechowywanie danych osobowych

5.1 Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych i / lub związani z przetwarzaniem tych danych są umownie zobowiązani do przestrzegania poufności danych osobowych użytkowników.

5.2 Wdrożyliśmy środki technologiczne i zasady bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, będących pod naszą kontrolą, przed nieautoryzowanym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą, bezprawnym lub przypadkowym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

6. Ogólne zastosowanie naszej polityki prywatności

6.1 Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do zbierania i wykorzystywania przekazanych nam danych osobowych, a nie do danych osobowych, które mogą być przekazane bezpośrednio osobom trzecim (w tym, między innymi, naszym dostawcom lub producentom towarów reklamowanych na stronie). Wszelkie strony trzecie będą miały swoje własne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Państwa i / lub danych osobowych, które możemy im ujawnić zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

7 . Informacje zawarte na Stronie

7.1 Mimo, że Spółka stara się zapewnić, aby informacje na tej stronie były prawidłowe, nie może zagwarantować dokładności i kompletności materiałów na tej stronie. Spółka może dokonywać zmian w materiałach na tej Stronie lub opisanych na niej, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Materiały na tej stronie mogą być nieaktualne, a Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania takich materiałów.

7.2 Materiały na tej Stronie są zamieszczane bez jakichkolwiek zmian, warunków, gwarancji lub innych warunków jakiegokolwiek rodzaju. W związku z powyższym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Spółka udostępnia niniejszą Stronę odrzucając jednocześnie wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki (w tym, między innymi, wymagania narzucone przez prawo dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i zastosowania z uzasadnioną starannością i umiejętnością), które jednak w przypadku niniejszej informacji prawnej mogą mieć skutek w odniesieniu do tej Strony.

8. Odpowiedzialność

8.1 Spółka, jakakolwiek inna strona (biorąca udział lub nie w tworzeniu, produkcji, utrzymaniu lub udostępnianiu tej Strony) oraz jakakolwiek z firm grupy Spółki oraz dyrektorzy, pracownicy, akcjonariusze lub przedstawiciele każdej z nich nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek kwoty, straty lub szkody użytkownika lub osoby trzeciej (w tym, między innymi, straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie, moralne lub wynikowe bądź jakakolwiek utrata przychodów, zysków, wartości firmy, danych, umów, możliwości korzystania ze środków finansowych, bądź też straty lub szkody wynikające z lub związane w jakikolwiek sposób z przerwaniem działalności, czy to z powodu czynu niedozwolonego (w tym między innymi z powodu zaniedbania), niedotrzymania umowy lub w inny sposób), które mogą w dowolny sposób powstać w związku z tą Stroną lub w związku z użytkowaniem, niemożnością korzystania lub w wyniku korzystania z tej Strony, wszelkich powiązanych z nią stron internetowych lub materiałów na takich stronach internetowych, w tym, między innymi, straty lub szkody spowodowane przez wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne właściwości z powodu dostępu do, użytkowania lub przeglądania tej Strony lub pobierania jakichkolwiek materiałów z tej Strony lub wszelkich stron związanych z tą Stroną.

 

8.2 Żadne z postanowień niniejszej informacji prawnej nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności Spółki za:

  • 8.2.1 śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowane niedbalstwem Spółki, lub
  • 8.2.2 świadome wprowadzenie w błąd, lub
  • 8.2.3 wszelkie zobowiązania, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy obowiązującego prawa, w tym między innymi wszelkich odpowiednich przepisów  praw konsumenta.
8.3 Jeśli korzystanie z materiałów na tej Stronie powoduje konieczność serwisowania, naprawy lub korekty sprzętu, oprogramowania lub danych, ich koszty pokrywa użytkownik.
 

9. Informacje kontaktowe

 

9.1 Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania lub wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika należy kierować na piśmie, w pierwszej kolejności na adres info@digiprint-supplies.com.

 

10. Cookies

 
Informacje na temat sposobu blokowania plików cookie można zwykle znaleźć w funkcji pomocy w swojej przeglądarce. Informacje można również znaleźć na stronach internetowych głównych przeglądarek;